عـکـاسـی
خدمات پزشکی در منزل دکتر خاتمی

یک پروژه دیجیتال که از افراد معروف در موقعیت های غیر منتظره استفاده می کند.

عنوان تصویر

تخصص تولید دیجیتال بی نظیر برای تولید تصاویر جامع در سطح جهان.


پس از چند هفته برنامه ریزی و ساعت های بی شماری در تولید پس از آن، همکاری من با رابرت فرولیچ در Filtre Studio در سری ما تقریبا کامل است.

ادامه مطلب

پـروژه بـعـدی
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است